2016-møder

Møde d. 13/10 kl. 16 

Tilstede fra DGI :  Ida Liebach Rasmussen og Leif Lundstrøm

Tilstede fra kommunen:

Tilstede fra bestyrelsen: Martin, Lars, Kirsten, Trine og Charlotte.

Tilstede fra seniorgruppen: Erling Noe

Tilstede fra bestyrelsen: Trine___________________________


Bestyrelsesmøde 10/10-16  kl.19

Tilstede: Anne gym, Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

Dagsorden:

  1. Sponsorater, Ønsker ?

Tilstede: Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

  1. OK aktivitet i Brugsen 21/10
  2. By Bil.
  3. Næste Sommerfest

Nyt møde 13/10-16


Møde hos Dres d. 14. september ang. By lånebil.

Tilstede: Dres, Henrik fra Sdr.Nissum Auto, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.


Møde d. 6. sep.

DGI Badminton i Bøvling Hallen ang. Samarbejde klubber i mellem og fjerguiden.

Tilstede fra bestyrelsen: Trine

Tilstede fra DGI: Troels

Tilstede fra klubber: Bøvling samt 1 klub mere? Tror Ramme.


Bestyrelsesmøde 07/8-16

Tilstede: Ida fra DGI, Erling Noe fra senior udvalget, Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

Dagsorden:

  1. Erling og Ida fra DGI, udendørs fitness.
  2. Input fra DGI.

Tilstede: Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

  1. Evaluering af Sommerfest.
  2. Næste Sommerfest

Nyt møde 10/10-16


Bestyrelsesmøde 28/7-16

Tilstede: Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

Dagsorden:

  1. SPORTSFEST

Nyt bestyrelsesmøde 7/8 kl.19


Bestyrelsesmøde 21/6-16

Tilstede: Martin, Kirsten, Lars, Charlotte og Trine.

Dagsorden:

  1. SPORTSFEST

Nyt bestyrelsesmøde 28/7 kl.19


Dialogmøde med under grupperne d. 10.maj :
Heino gav info og vejledning i brug af ap til ”Min landsby”.
De repræsenterede under grupper kom til orde og flere forslag og udfordringer blev drøftet.


Opsamlings bestyrelsesmøde d. 19. maj:
Til stede var Martin, Kirsten, Charlotte og Trine
Afbud fra Lars.
”Min landsby”:
Oprettelses pakke koster 5.000,00 kr. inkl. gratis support de første 3 mdr.
Pris pr eft følg md 100,00 kr.
Reklamenål til firmaer 1.145,00 kr. pr år.
Natur/cykelsti er gratis.
Bestyrelsen enige om at det er en rigtig god idé, men afventer p.t. med oprettelsen.
Advent:
Bibehold tid. Æbleskiver og hygge før gudstjenesten.
Vigtigt med fællessang. Hvis dårligt vejr gøres dette i Den Grønne Café, og gerne ekstra sang.
Badminton:
Skab indkøbt til bolde. Ros for det.
Ønske om at kiosken er åben om torsdagen også.
Flere bane ledige. Opslag Torsdags Avisen. Første gang info og kom gerne alene. Kiosk åbent. Evt 2 gange avis.
Træner forslag ud over Martin, Jakob og Emil. Alex i Thorsminde. TRINE
Børnedisko:
Fredag i uge 41 med mindre Thorsminde har arrangeret noget lign der.
Samme arrangement som sidst. Spil og musik. Færdige mini pizza og pølsehorn.
Reklamere + Ulfborg Skole. KIRSTEN
Cykelstier:
Ca 2 – 4 år. Oppe imod Servel/Mogenstrup 50/50.
Erhverv og Turisme kontaktes. Dres er på sagen.
Fastelavn:
Plejer kl.14. Forslag kl. 16 med fællesspisning hvis muligt. Evt køb af kaffe og kage i kiosk under arrangement.
Kontakt Mie og Bente om muligt/god idé. CHARLOTTE
Fællesspisning:
Ved køb af mad størst tilslutning. Det gøres fremadrettet. P.T ingen datoer.
Gymnastik:
Ros for opvisning. Mange tilskuere. Anne Mikkelsen har lovet at stå for at finde leder til børnehold og til voksen gym.
Zumba eller lign.
Julefrokost:
Nyt hold er fundet. Alt er booket. Forslag bustransport fra festen evt ved tilmelding. Mie ved besked.
Juleudsmykning:
Flot. Fortsætter + indfaldsveje. Dres.
Kiosken:
Kører fint. Dejligt med mad onsdag. Ønske om åbent ved så godt som alle arrangementer. Opslag ved kiosk med
åbningstider. Hvis personale mangel kan BIF evt hjælpe med at finde nogen. Ida må gerne give besked ved foldbold
eller anden arrangement. Charlotte spørger Birgitte om mulighedder. CHARLOTTE
Kunst:
Genbrugsbanner, skolebørn, Arrangement søndag d 18. juni kl. 14. Dres står for planlægning.
Læsegruppe:
Rigtig god opbakning. 22 pers. En gang i md. – sommer.
Nytårskur:
Flyttes til uge 3 fremadrettet. Håber på flere deltager i år.
Sankt Hans:
Finn og Else er med i år. Elof Båltale.
Senior:
2 arrangementer planlagt. Håber på bredere opbakning.
Skydning:
Budget hænger ikke sammen med tilskud. Godt arrangement. Bør fastholdes selv med underskud. Bif støtter evt
underskud. Kirsten får regning fra Dennis. KIRSTEN
Sportsfest:
6. august. Telt (MARTIN og Preben), Cykelrally ( KIRSTEN), Fodboldkamp (LARS), Bagedyst (TRINE og CHARLOTTE),
Thy hoppepuder (MARTIN bestiller OBS! Forsikring og TRINE afhenter), Spiritusbevilling (MARTIN),
Musik efter spisning evt Vredo (TRINE), Sognedyst ( LARS),
Mad (KIRSTEN).
Torvedag:
60 kr. for parkeringsplads. Den Gamle Skole står for bar og salg af pølser, øl m.m. til Torvedag og overskud går til
Den Gamle Skole. Søg politi om brug af P-plads og spiritusbevilling (MARTIN)
Gratis rundstykker til boder står BIF for (MARTIN)
Den Gamle Skole:
Renovering går rigtig fint og størstedelen med frivillig hjælp. Flere bookinger kommet ind. Mangler bl.a. penge til
senge og stort badeværelse. Ca. 40.000,00 kr. Sponsorater søges. BIF vil måske hjælpe med evt.lån.
Hallen:
Stor ros til Ida for pasning og vedligeholdelse. Hyggeligt. Planer om udskiftning af fodlister, højtaler m.m. Rigtig fint
booket. Også dagsbilletter.
Deletant:
Damer fra Sdr.Nissum og mænd fra Staby. Godt samarbejde. Lidt pladsmangel i Staby.
Tilflyttere:
Ud over velkomstpakken er der foreslået en form for rabathæfte fra de erhvervsdrivende og et tilbud om ½ års brug
af hallen. Til overvejelse.
Fortov ved Kro:
Sanne Fredskilde kontakter Kommune.
Skilt ved vej:
Kan renoveres. Står ikke stabilt. Uddeler Per spørges i første omgang om den skal bibeholdes. KIRSTEN
Mobilpay:
God idé. Kan bruges til Torvedag, i Kiosken og til andre arrangementer. MARTIN
Input fra hjemmesiden:
Forslag: Mark ved indfaldsvej købes til Put & Take sø og grønt område med bænke. Rigtig godt forslag. Dog stor
kostpris og meget vedvarende vedligeholdelse.
Dato for næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 21/6


Konstituerende bestyrelsesmøde 17.03.2016

Tilstede er: Martin,Lars,Kirsten,Charlotte og Trine
Formand: Martin Sinkjær
Næsteformand: Lars Hansen
Kasserer: Kirsten Bendtsen
Sekretær: Trine L. Bendtsen
Medlem: Charlotte Mogensen
1. Snak om undergrupper. Rigtig mange gode, effektive og selvkørende grupper.Inviter undergrupperne og
andre interesserede til dialogmøde. Bør holdes hvert år. Første gang sat til tirsdag d. 10. maj kl. 19. Jens
Andreas sætter invitation på infoskærme. Der skal serveres lidt godt til ganen Kirsten og Trine tager sigaf
dette (smørebrød og øl og vand). Ekstra OBS! På tilflyttere. Kirsten spørger Idaom muligheden for ½ – 1/1 års
forbrug af hallen som en del af velkomstpakke med info om aktiviteter.
2. ”Hold Sdr. Nissum Ren” Er sat til lørdag d. 9. april. Indbydelse bliver udsendt via infoskærme. Tovholderne
finder punkter der skal ordnes. Kirsten spørger Brugsen om de vil sponsorere pølser og brød.
3. ”Torvedag”. Kanne og Peder har desværre sagt fra til at hjælpe fremadrettet. Nye hjælpere skal findes.
4. Sportsfest er sat til d. 6 august. Hallen er reserveret. Lars prøver at finde ud af en træningskamp til dagen.
Bestyrelsen bestræber sig på at finde dato for sportsfest 2017 hurtigere. Så er der større valgmuligheder når
dato skal vælges.
5. Næste Børne Disco er sat til fredag d. 14. oktober.
6. Voksduge indkøbes til arrangementer i foreningen til de lange borde str. 80 x 180. Trine indkøber.
7. Forældet skilt ved indkørsel skal fjernes. Charlotte snakker med Vittrup.
8. Skydning. Underskud. Enighed om at Bif hjælper økonomisk hvis det kniber med at det kan løbe rundt.
Kontingent og pris pr skydning kan måske sættes op? Er der regler for dette hvis tilskud fra kommune skal
indhentes? Martin snakker med Dennis.
9. Fodbold. Folk betaler pr gang til Lars.
10. Badminton. Martin vil gerne fortsætte som træner for de små. Han tilbydes trænerkursus. Træner til de
store skal findes. Enighed om at indkøbe køleskab til badmintonbolde. Ida finder 2 forskellige muligheder og
så tager bestyrelsen beslutningen om hvilken der skal indkøbes.
11. OK spørger om Bif vil være med ti aktivitet i Brugsen. Vi mener at de fleste efterhånden allerede har et OK
kort. Vi vælger p.t. ikke at deltage.
12. Lions Fest. Overskud: 1.3116,00
13. Børne Disco. Underskud: 1.246,00
2
14. Fastelavn. Underskud: 246,00
15. Gymnastik opvisning. 102 betalende gæster. Ret flot.
16. Opsamlingsmøde efter dialogmøde er sat til torsdag d. 19. maj kl. 19.


Ekstra ordinær generalforsamling d. 3/2-2016

Den ekstra ordinære generalforsamling bortfalder, da
indkaldelsesproceduren jævnfør foreningernes vedtægter ikke er overholdt.
Generalforsamlingen:
1. Keld Thomsen er valgt som dirigent
2. Formanden Susanne Fredskilde beretter. Se bilag 1
Finn Jeppesen foreslår, at der indkøbes et boldskab til badmintonbolde.
Mie fortæller, at der bliver brugt mange penge på fjerbolde.
Ida undersøger på opfordring af bestyrelsen, hvad et skab til bolde koster.
Bestyrelsen tager umiddelbart herefter stilling til et evt. køb.
3. Kirsten Bendtsen fremlægger regnskabet for 2015. Se bilag 2
4. Kirsten Bendtsen fremlægger budget for 2016. Se bilag 2
Bente Hansen spørger ind til kioskens regnskab. Vil gerne have indtægter og udgifter
udspecificeret.
Dres foreslår ligeledes et mere udførligt regnskab for de forskellige grupper.
Mie efterspørger informationer om brugen af swift. Dette punkt går bestyrelsen videre med.
5. Keld Thomsen fremlægger Multihallens regnskab for 2015. Se bilag 3
6. Keld Thomsen fremlægger Multihallens budget 2016. Se bilag 3
7. Indkommende forslag. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer.
Forslaget bliver drøftet og sendt til afstemning. Forslaget bliver enstemmig stemt igennem af de
stemmeberettige. Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts
klokken 19.00. Her er bestyrelsens forslag atter til afstemning. Er der her igen et flertal, bliver
forslaget endelig vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen. Følgende personer bliver foreslået: Trine Bendtsen – Charlotte Mogensen – Kaj
Jeppesen – Finn Jeppesen – Per Kjeldsgaard
Charlotte Mogensen og Trine Bendtsen bliver valgt til bestyrelsen med hver 16 stemmer.
Per Kjeldsgaard bliver valgt som 1. suppleant eller evt. bestyrelsesmedlem
Fredrik Madsen fortsætter som 2. suppleant eller evt. bestyrelsesmedlem
9. Valg af revisor og suppleant. Kaj Jeppesen og Else Petersen fortsætter som revisor. Bodil Holm
fortsætter som suppleant.
Evt.: Der arbejdes videre med at afholde et ekstra børnediskotek fredag i uge 41. Ekstra fokus på at
reklamere for børn fra Ulfborg.
Dres fortæller om klyngelandsbyer. Opfordrer den kommende bestyrelse til at søge samarbejdet med
de lokale foreninger. Kirsten fortæller at vi så småt er gået i gang. Samarbejder bl.a. omkring gymnastik
og dilettant.
Dres påpeger at vi skal sørge for at byde lejere og ejere velkommen. Grethe Holm er kontaktperson.
Det er vigtigt at hun får besked, når nye flytter til byen.
Dres orienter om appen Min Landsby. Folkene bag appen kommer og orienterer om deres app. Hold
øje med infotavlen/nyhedsmailen.

Comments are closed.