2010-møder

Referat best.-møde 24-8-10

Deltagere: Afbud fra Sanne

 • Meddelelser fra formanden: Invitation til Fundraising-kursus 11/9, tilbydes alle via nyhedsmail, tilmelding hos Henrik. Brugsens hus som turistinformation, omkostninger tilsendes kommunen i samråd med brugsens best.-fmd. Flemming Jensen. BIF tilbyder evt. rengøring/vedligehold af bygning, incl. åbne/lukke via et årligt driftstilskud ca. 35-40.000,-. Henrik kontakter kommunen.
 • Økonomi: Beholdning d.d. 257.807,- Antal betalte støttemedlemmer 115.
 • Halbyggeri, herunder forslag til dagsordenspunkter som skal diskuteres med kommunen på møde d. 2/9 vedr. fremtidig drift: Henrik og Kjeld sørger for evt. rejsegildearrangement. Arkitekt forventer færdig til julefrokost 20/11, dvs. hal, forhal og køkken. BIF tilbydes at lave slutrengøring mod besparlese 15.000,-. Punkter til driftsmødet: LAG-tilskudet til inventar, fordeling af udgifter og indtægter, indkøbene af inventar, udvalget supplerer evt. med punkter. LOA meddeler at man arbejder på løsning af rumdeling i hallen. Realdania-projektet: Cebra-forslag bearbejdes via ophæng i Friskolen, samt Cebra tilstede en onsdag og arbejdsgruppen endvidere en lørdag, så alle kan kommentere. Info om dette via presse, infoskærm og nyhedsmails.
 • Vintersæson (gymnastik, badminton): Badminton indtil videre i Thorsminde, sammen med Th.-børn. Børnekont. 250,- tilfalder Th. mens voksenkont. 1000,- pr. bane tilfalder SHN. Gymnastik hele sæsonen i Staby, kont. uændret.
 • Forslag fra seniorudvalg: Flere gode praktiske forslag godkendt, Henrik informerer Henning Hansen. Udgifter og evt. underskud godkendt vedr. foredrag o.l. men forventes rimelige.
 • Juleudsmykning: EL-krav undersøges via Vestforsying og tilbud indhentes via Dres, også alternativer undersøges. Tilføjelse: Efterfølgende har alle i bestyrelsen pr. mail d. 7/9 godkendt at eksisterende EL-anlæg lovliggøres  i.h.t. tilbud fra Sdr. Nissum EL kr. 5.500,- hvori der er regnet med frivilligt arbejde af min. 1 person. Kunst-bannere fra Nees godkendes som projekt 2011 i samarbejde med Nees, under forudsætning af fremskaffelse af støttebeløb kr. 20.000,- som er vores andel af totalbeløb kr. 100.000,-. Dres kontakter ET4U, Nees.
 • Evt: Dennis fremmødt og informerede om skydning, regler og formularer. Beholdning i skytteforeningen pr. 2009 kr. 8088,83. Drives som hidtil, dog under BIF som ansvarlig, dermed BIF-fmd. som underskriver. Ingen logo-forslag modtaget, Henrik kontakter designerskoler. Henrik kontakter Naturbussen ang. dato for udflugt sammen med jagtforeningen, info via mail og brugsskærm. Dres informerede om evt. reklamer på info-skærm, godkendt. Muligheder og priser undersøges nærmere, informeres via mail til best. Else kontakter en ny tilflytter, ellers ingen p.t.

Næste møde tirsdag d. 5/10 i Friskolen. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før, via fmd. og sekretær.

 

 Referat best.-møde 29-6-10

Deltagere: Afbud fra Bodil og Else

 • Meddelelser fra Formanden – Jagtforeningen er med på en 50/50 fordeling med en udflugt i Naturbussen til efteråret. Hoppeborg er droppet ved torvedagene p.g.a. krav til forsikring. DGI-Store-Gå-Dag, Dres overgiver til Vagn Andersen m.h.p. deltagelse fra Sdr. Nissum.
 • Økonomi – Beholdning i alt kr. 257.834,27. Pæn medlemstilgang. Skt. Hans festen har givet overskud kr. 2123,27
 • Kommunale besparelser 100.000.000kr – Henvendelse fra Thorsminde, Staby og Husby vedr. samarbejde om reaktion. Debat om det rette tidspunkt for reaktioner, og hvordan. Vedr. Center Vest-problematikken kontakter Henrik lederen for at afklare hendes holdning til nu eller senere reaktion.
 • Orientering diverse v/ Dres – Nogle forslag om turistkontor i Brugsens tomme parcelhus, besluttet at gå videre via Turistforeningen, som Dres kontakter. Priser m.v. vedr. brug af hal osv. debatteredes, men blev udsat til haludvalget eller kommunen finder et grundlag. Cebra har tilbudt arkitektarbejde vedr. Realdania-projektet, honorar 65.000,-, som arbejdsgruppen har godkendt, bestyrelsen godkender. Kommunen meddeler at huset ved hallens nedkørsel, Kirkebyvej 13, fra august er til rådighed for gode ideer, Realdaniagruppen informeres. Logo-forslag er ikke indkommet så det efterlyses i næste nyhedsmail. Liste over de forskellige gruppers medlemmer mailes rundt m.h.p. afklaring af hvem der stadig er med, samtidigt med information om frivilliglisten, som p.t. har fået 16 tilmeldinger. Kommunen har overtaget P-pladsen ved kirken og giver derfor grønt lys for den planlagte forskønnelse, Ludvig Christensen er orienteret. Kunst via bannere på lygtepælene er udsat til næste år, Dres og Birgitte m. fl. interesserede laver ny kunstgruppe m.h.p. møde med ET4U om mulighederne.
 • Idræt vinter hvad gør vi??? – P.g.a. usikkerhed om hallens klar-dato blev beslutninger om vintersport udsat til næste møde
 • Dilettant 2011 – enstemmigt vedtaget, Henrik informerer Thora
 • DIV. – Julefrokosten annonceres afholdt i Sdr. Nissum, men Thorsminde-hallen er aftalt som back-up. Tennisbane-hegnet skal afklares, Dres spørger Cebra om planer og aftaler fjernelse/opbevaring og informerer evt. Realdania-gruppen. Birgitte undersøger forhold vedr. telt-udlejningen, priser etc. Preben sørger for skiltet ”Årets hold”
 • Næste møde 24/8-19.00 i skolen. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før, via fmd. og sekretær.

 

Referat best.-møde 4-5-10

 • Deltagere: Alle
 • Fmd: OK-sponsoren møder op til en af torvedagene samt til evt. sportsfest. Dres deltager i sponsormøde ved DGI.
 • Kasserer: Beholdning d.d. total 246.698,42. Det blev vedtaget at udskyde budget-udarbejdelse til næste regnskabsår p.g.a. opstarts-usikkerheder.
 • Torvedage: Fmd. sørger for ansøgninger om afspærring og P-forhold som sædvanligt. Best. er bekendt med vanskelige forhold omkring parkering og skiltning, men følger alle anvisninger fra myndighederne.
 • Skt. Hans-fest: Afvikles som tidligere, udvalget har styr på forløbet og forventes at styre såvel økonomi som praktiske ting i.h.t. tidligere forløb. Kontaktperson er Lene Mikkelsen. Båltaler Aksel Gade, Husby.
 • Nye aktiviteter: Steen Lorenzen tildeles opgaven med at arrangere et eller to årlige pladespil efter nærmere aftale, der blev foreslået januar 2011 som første gang. Henrik kontakter Jagtforeningen og forsøger sammen med Preben at arrangere udflugt med naturbussen i september måned.
 • Sportsfesten blev annulleret p.g.a. hal-ombygningen.
 • Hal-projektet: Orientering givet, bl.a. om skrivelse af 22/4 fra arbejdsgruppen til Holstebro Kommune hvori der protesteres over sagsbehandlingen efter licitationen1/2, samt tages forbehold overfor såvel finansieringsbudgettet og driftsbudgettet p.g.a. ændringer som arbejdsgruppen ikke har accepteret. Kommunen har meddelt byggestart i uge 19 og færdiggørelse som forventet senest september 2010.
 • Kunst i byen: God ide i forbindelse med torvedage, Dres fremskaffer yderligere info, herunder forsikring m.m.
 • Logo: Flg. spørges om tegnings-forslag til nyt logo: Kathrine Jensen, Mette Fredskilde, Camilla Engelbrecht. Forslagene behandles på næste best.-møde, der er ikke aftalt vederlag el. lign.

Udkast til fribilletter og velkomstskrivelse til tilflyttere vedtaget, Dres kopierer og opbevarer. Tilflyttere defineres som personer der tilflytter sognene Sdr. Nissum og Fjand, og erhverver fast ejendom.

 • Næste møde tirsdag d. 29. juni kl. 19.00 i skolen. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før, via fmd. og sekretær.

 

Referat best.-møde 6-4-10

Konstituering:

Henrik Madsen, formand

Preben Bendtsen, næstformand

Else Petersen, kasserer

Jens Andreas Vestergård, sekretær

Susanne Fredskilde, best.-medlem

Bodil Holm, best.-medlem

Birgitte Engelbrecht, best.-medlem

 

Valgperiode:

Det besluttedes at flg. best.-medlemmer er på valg i 2011, efter 1 år: Preben Bendtsen, Else Petersen, Jens Andreas Vestergård. Flg. er dermed på valg i 2012, efter 2 år: Henrik Madsen, Susanne Fredskilde, Bodil Holm, Birgitte Madsen.

 

Udvalg og grupper:

Der blev vedtaget flg. vedr. udvalg, herunder ansvarlige kontaktpersoner (understreget):

Onsdage på landet / aktiviteter – Kirsten Bendtsen, Jette Føhns, Grethe Holm. Der er aftalt en aktivitet 14/7.

Vandreture – Vagn Andersen, Else Sørensen, Thora Føhns, Ingrid Petersen, Ruth F. Hansen, Lene Mikkelsen, Karin Rasmussen. Dres spørger Vagn om videre planer.

Børn og unges fritid – Lars Hansen, Bente Hansen, Bodil Holm, Lene Hansen. Gruppen afventer den nye hal.

Cykelstier o.l. – Thora Føhns, Ruth Spangsege, Ruth Hansen, Jette Føhns. Henrik snakker med Thora om status.

Forskønnelse af by og land – Grethe Holm, Erna Thorup, Kirsten Bendtsen, Lene Mikkelsen, Dennis Kørvel, Jesper Bjerresgård, Ole Tjørnild. Kirkepladsen bliver udført ca. 1/5 i år, og yderligere tiltag diskuteres når det er færdigt. Dres informerer gruppen.

Multihus / hallen – Jens Andreas Vestergård, Kjeld Thomsen, Henrik Madsen, Anders Lillevang, Finn Jeppesen, Ida Krejbjerg. Status er at byggestart forventes senest 14/4, og at der foregår forhandlinger om licitationsresultatet, som ikke kan offentliggøres endnu. Gruppen rundsender løbende information til bestyrelsen, når der er afgørende nyt.

Fitness – Trine Bendtsen, Anne Le Fevre, Charlotte Mogensen, Birgitte Madsen, Henrik Madsen, Susanne Fredskilde. Gruppen har indhentet priser og liste over udstyr.

Børn og leg (vedr. hallen) – Trine Bendtsen, Krudtuglens bestyrelse. Hal-gruppen kontakter efter behov.

Gymnastik og halgulv – Anders Kjeldsgaard, Susanne Fredskilde, Ruth Spangsege, Bodil Holm. Hal-gruppen kontakter efter behov.

Seniorer – Aage Schmidt-Christensen, Grethe Holm, Henrik Siig, Erna Thorup, Mie Schmidt-Christensen. Hal-gruppen kontakter efter behov.

Scene og teater – Thora Føhns, Connie Jeppesen, Inge Svanbo. Hal-gruppen kontakter efter behov.

Køkken og cafe – Ida Krejbjerg, Karen Madsen, Kanne Mikkelsen. Hal-gruppen kontakter efter behov.

Teknik, lyd og IT – Jens Andreas Vestergård, Jean Christensen, Lars F. Hansen. Gruppen undersøger p.t. priser m.m.

Gymnastik – Bodil Holm, Susanne Fredskilde.

Håndbold – Birgitte Madsen.

Badminton – Preben Bendtsen

Fodbold – Brian Toft, Martin Finseth, Søren Buhl. Henrik kontakter.

Skydning – Dennis Jespersen, Winnie Andersen, Kurt Nielsen. Henrik kontakter når behov.

Fællesspisning – denne gruppe er p.t. opløst, men der skal følges op på den til efteråret.

Julefrokost – Finn Jeppesen, Torben Siig, Benny Petersen.

Torvedage – Thora Føhns, Kirsten Hansen

Skt. Hans – Lene Mikkelsen, Henrik Siig, Aage Schmidt-Christensen.

Alle kontaktpersoner sørger selv for yderligere deltagere m.m. Dres sørger for at listen er opdateret.

 

Træner-udgifter:

Flg. retningslinier blev vedtaget – trænere over 18 år modtager kr. 1200,-, under 18 år 600,- og hjælpetrænere 600,- årligt som udgiftsdækning.

 

Best.-honorar:

Til dækning af udgifter ydes kr. 1200,- til formand og kasserer. Øvrige best.-medlemmer kun efter regning.

 

Sponsoraftale med OK:

Henrik aftaler evt. ændringer med uddeleren. Den 8/5 aftaler Henrik at Finn Jeppesen hjælper ud over Preben Bendtsen.

 

Tilflyttere:

De bydes velkomne med en blomst samt en fribillet til en fællesspisnings-aften. Bestyrelsen er ansvarlig i fællesskab for at udpege tilflytterne.

 

Kontingent og opkrævning:

I.h.t. generalforsamlingens bemyndigelse vedtoges et husstandskontingent på kr. 100,- og et enkeltmands-kontingent på kr. 50,- Kontingentet kaldes et støttekontingent på griokortet, fordi alle der betaler gebyr til idrætsaktiviteter er at betragte som automatisk medlem af foreningen i.h.t. vedtægterne

Else sørger for nye girokort og PBS-registrering og nyt kontonr. Girokortet husstandsomdeles ca. 1/5, sammen med foreningsbladet og en interesse-liste med mulighed for at tilmelde sig som hjælper til diverse arrangementer m.m.

 

Dres udarbejder tlf.- og mailliste til bestyrelsen.

Foreningens mailadresse er bif@nissumfjand.dk. Dres sørger for diverse registreringer, herunder hos kommunen m.m. samt hjemmeside-opdatering på www.nissumfjand.dk. Henrik sørger for DGI-tilmelding.

Dres skriver snarest indlæg til foreningsbladet 2010 og rundsender til bestyrelsen, samt kontakter Ursula.

Dres laver et oplæg til interesseliste til husstands-runddeling.

Else betaler kontingent til LAL år 2010.

Der oprettes en ny foreningskonto i brugsen – alle der bruger den skal kvittere og smide bilaget i Else’s mappe i arkivet i brugsen.

Else medbringer hovedtal til udarbejdelse af budget ved næste møde.

Forslag om forskellige udflugter blev drøftet, tages op senere.

Nyt logo diskuteres på næste møde, bl.a. hvem der skal komme med forslag.

 

Haludvalg – Henrik Madsen og Kjeld Thomsen indtræder i kommunens haludvalg, sammen med kommunens 2 embedsmænd og halbestyreren.

 

Næste møde tirsdag d. 4. maj kl. 19.00 i skolen. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før, via fmd. og sekretær.

Comments are closed.